Einde aan verwarring rond energielabels

Er komt er een einde aan de verwarring over de verschillende meetmethoden voor de energieprestatie van woningen. Vanaf 29 maart 2018 wordt de Energie-Index gekoppeld aan de energielabels. Deze koppeling is mede tot stand gekomen dankzij de lobby-inzet van Aedes.

Verwarring
Voor woningcorporaties en huurders leidde de invoering van deze twee verschillende meetmethoden in 2015 tot verwarring. In sommige gevallen zijn er verschillen tussen de uitkomsten van de Energie-Index en het energielabel. Aedes heeft dit meerdere malen aangekaart. Woningcorporaties willen één systeem gebruiken voor de communicatie, en niet zowel een EI als een afwijkend label moeten hanteren. Aedes pleitte daarom voor een eenduidige labelklasse-certificaat voor de communicatie.

Mede als gevolg daarvan nam de Tweede Kamer eind december 2016 de motie-Bashir aan om in overleg met verhuurders en huurders te onderzoeken of de communicatie over de energieprestaties begrijpelijker kan. In vervolg op dat overleg heeft de minister van BZK aangekondigd dat de Regeling Energieprestatie Gebouwen en de webtool voor het energielabel van RVO.nl worden aangepast.

Eenvoudiger
De koppeling van de Energie-Index aan een labelletter geldt vanaf 29 maart 2018. Voor woningcorporaties wordt het daarmee eenvoudiger om aan hun huurders uit te leggen wat de energieprestatie van een woning betekent voor de huur- en woonlasten van die woning. De toevoeging van de tabel met de labelletters voor woningen waarvoor een EI is vastgesteld heeft geen gevolgen voor de regeldruk van woningcorporaties.

De nieuwe energielabels lopen van A tot en met G.

(bron Aedes)

DUVAMA heeft nu ook EPA N volgens de BRL9500.06 certificering

Sins 1 november heeft DUVAMA ook de certificering voor de BRL 9500.06 in huis.

De BRL 9500-06 “Energielabel – methode nieuwe utiliteitsgebouwen” is op 31 mei 2014 bindend verklaard door KvINL.

Als gevolg van de implementatie van de EPBD-recast, moeten nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen per 1 juli 2014 zijn voorzien van een Energielabel. Certificatie is nodig om Energielabels af te kunnen gaan geven voor nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen, of – onder bepaalde voorwaarden – voor utiliteitsgebouwen die in aanmerking komen voor een hoger Energielabel dan volgens de BRL 9500-03 mogelijk is.

Nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen moeten per 1 juli 2014 zijn voorzien van een Energielabel, waarbij de feitelijk gerealiseerde energiebesparende maatregelen zijn doorgerekend. Dit Energielabel moet zijn afgegeven door een voor de BRL 9500-06 “Energielabel – methode nieuwe utiliteitsgebouwen”, gecertificeerde organisatie. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om ook voor bestaande utiliteitsgebouwen een Energielabel af te geven volgens de methode nieuwbouw. Hierdoor kunnen de utiliteitsgebouwen een hogere Energielabelklasse krijgen, bijvoorbeeld A++. Hiertoe is ook de BRL 9500-03 “Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen” aangepast.

De opname van het gebouw wordt uitgevoerd door een EPN-adviseur, volgens het opnameprotocol zoals dat in hoofdstuk 8 van de ISSO-publicatie 75.1 is opgenomen. De EPN-adviseur dient naast een werk- en denkniveau op HBO-niveau over een diploma “Energielabel, methode Nieuwe Utiliteitsgebouwen” te beschikken. De eerste CITO-examens zijn afgenomen en de eerste diploma’s zijn inmiddels uitgereikt. Op de website van KvINL zijn de eindtermen te vinden waaraan de EPN-adviseur moet voldoen.

De Wijzigingsbladen voor de BRL 9500-00 en 9500-03 zijn gratis te downloaden.

De Beoordelingsrichtlijn 9500-06 is te bestellen via de website van http://www.isso.nl/producten-winkel/isso-winkel/product/winkel/detail/Shop/brl-9500-06/.

De geactualiseerde ISSO-publicatie 75.1 is binnenkort te verkrijgen via www.isso.nl. U kunt via deze website al wel hoofdstuk 8 (het nieuwe opnameprotocol) downloaden. Dit geldt ook voor de gewijzigde opnameprotocol voor bestaande utiliteitsgebouwen (hoofdstuk 7), en hoofdstuk 6, dat beschrijft in welke situatie welke methodiek gebruikt moet worden.

Voor verdere informatie over de weg naar certificering kunt u terecht bij de betrokken certificerende instellingen, DEKRA, EPG, KIWA en SKG-IKOB.

VvE Verenigingen ontvangen subsidie voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan

RVO meldt: Verenigingen ontvangen subsidie voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan

Verenigingen ontvangen subsidie voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) in combinatie met een energieadvies. In een MJOP van een vereniging staan de duurzame plannen en maatregelen.
Hoeveel subsidie kan de vereniging ontvangen?

De vereniging kan eenmalig subsidie aanvragen en ontvangen voor het inwinnen van een energieadvies eventueel in combinatie met:
A) MJOP en/of
B) Procesbegeleiding

Het subsidiebedrag zal 75% van de factuur zijn (inclusief BTW), maar niet meer dan het maximum subsidiebedrag.
Aantal koopwoningen binnen vereniging

Maximaal Subsidiebedrag
1 of 2 woningen

€ 750
3 of 4 woningen

€ 1500
meer dan 4 woningen

€ 1500 + € 150 per extra woning met een maximum van € 3450

Schoolgebouwen dienen bij (gedeeltelijke) huur en verkoop een geldig energielabel te hebben.

Bron (RVO.NL)

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Energielabelverplichting_scholen_mrt2016.pdf

 

STEP- subsidie per 1 juli 2016

STEP- subsidie per 1 juli 2016         STAATSCOURANT

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 mei 2016,
nr. 2016-0000298302 houdende wijziging van de Stimuleringsregeling
energieprestatie huursector en de Regeling fonds energiebesparing
huursector (versoepeling eisen en verhoging bedragen STEP)
De ondersteuning is in onderstaande tabel weergegeven. In de tabel verwijzen de getallen naar de EI;
de getallen in de linkerkolom betreffen de situatie bij de subsidieaanvraag, de getallen in de bovenste
rij de maximale EI die mag worden bereikt. De bedragen met een sterretje (*) gelden alleen voor
andere verhuurders dan woningcorporaties.
  EI ≤ 1,4 (B) EI ≤ 1,2 (A) EI ≤ 0,8 (A+) EI ≤ 0,6 (A++) EI ≤ 0,4
1,4 < EI ≤ 1,8 (C) € 1.500 € 2.800 € 3.600 € 4.800
1,8 < EI ≤ 2,1 (D) € 1.500 € 2.800 € 3.600 € 4.800 € 6.200
2,1 < EI ≤ 2,4 (E) € 2.800 € 3.600 € 4.800 € 6.200 € 7.200
2,4 < EI ≤ 2,7 (F) € 3.600 € 4.800 € 6.200 € 7.200 € 8.300
EI > 2,7 (G) € 4.800 € 6.200 € 7.200 € 8.300 € 9.500

Aanvraagperiode is verlengd

De STEP-regeling is verlengd. Aanvragen mogen tot uiterlijk 31 december 2018  ingediend worden. LET OP! Dit geldt totdat de subsidie is vergeven.

Reeds ingediende aanvragen

Goed nieuws, deze wijziging houdt in dat alle bestaande aanvragen die voor 1 juli 2016 waren ingediend, deze worden behandeld volgens de nieuwe regels. Dit betreft ook als er al beschikkingen of subsidievaststellingen zijn ontvangen.

Wat kan e.e.a. voor u betekenen?

De inmiddels ingediende aanvragen een hoger subsidiebedrag toegekend kunnen krijgen. De door u teruggetrokken aanvragen opnieuw ingediend mogen worden.

 

Meer weten?  bel ons 055 78 50 679  of mail ons info@duvama.nl