Nationale Presentatieafspraken Woningbouw

Wat omvatten de Nationale Prestatieafspraken op hoofdlijnen?

Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa € 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan nu bindende Nationale Prestatieafspraken. Hier lees je op hoofdlijnen wat die prestatieafspraken inhouden. Delen

Verdubbeling bouwproductie sociale huurwoningen

Om het huidige tekort aan sociale huurwoningen en de wachtlijsten aan te pakken moet het bouwtempo van de corporaties flink omhoog de komende jaren: van ca. 15.000 per jaar naar bijna 30.000 in 2030. Doel is dat corporaties 250.000 sociale huurwoningen bouwen in de periode 2022 t/m 2030.

Daarnaast is afgesproken dat corporaties tot en met 2030 50.000 middenhuurwoningen gaan bouwen, waarbij de evenwichtige mix moet worden gevonden van woningen met een prijs tussen € 850 euro en € 1.000. De provincies en gemeenten stellen voor het einde van het jaar samen met corporaties en huurders regionale woondeals op. Zo wordt per gemeente duidelijk hoeveel sociale huurwoningen corporaties gaan bouwen tot en met 2030, en hoeveel middenhuurwoningen corporaties per gemeente gaan realiseren.

De gemeenten zullen eind 2022 duidelijk maken waar deze woningen gaan komen. Per gemeente streven we naar minstens 30% sociale huur. Ook komt er een duidelijke definitie in de wet van wat sociale huur is.

Verantwoorde huurstijgingen en huurverlaging voor lagere inkomens

In de afspraken over betaalbaarheid is een balans gevonden tussen generieke maatregelen waarvan álle huurders profiteren en specifieke maatregelen waarvan mensen met lagere inkomens en mensen in niet-duurzame woningen profiteren. Corporaties gaan de komende 3 jaar voor alle huurders de huren matigen. Daarbij wordt de koppeling met de inflatie losgelaten en wordt de maximale huursomstijging 0,5% lager dan de CAO-loonontwikkeling. Daardoor stijgen de huren minder hard dan de lonen. Om de huur voor huurders met een laag inkomen te verbeteren krijgen huurders met een inkomen op of onder 120% van het sociaal minimum een wettelijk verplichte eenmalige huurverlaging tot € 550 (prijspeil 2020, afhankelijk van het jaar waarin deze maatregel precies wordt ingevoerd wordt dit bedrag geïndexeerd).

Circa 510.000 huishoudens komen hiervoor in aanmerking. Zij krijgen een gemiddelde huurverlaging van gemiddeld € 57 per maand. Dit komt in de plaats van een generieke huurbevriezing in 2024. Tot slot gaan corporaties met voorrang een deel van hun (nieuwe) middenhuurwoningen toewijzen aan doorstromers uit de sociale huursector.

Vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een complexe opgave die tot 2050 veel vraagt van gemeenten, corporaties en huurders. We hebben elkaar nodig om de verduurzamingsopgave te realiseren op zo’n manier dat iedereen er uiteindelijk voordelen van heeft. Corporaties gaan al hun woningen met een E-, F-, of G-label tot en met 2028 versneld verduurzamen. Dit sluit aan op het doel om in 2030 675.000 woningen vergaand te isoleren en om 450.000 bestaande corporatiewoningen aardgasvrij te maken. Om huurders van deze verduurzaming te laten profiteren is afgesproken dat zij geen huurverhoging krijgen na isolatiemaatregelen die leiden tot een beter energielabel.

€ 1,5 miljard voor woningverbetering en aanpak van vocht- en schimmelproblemen

Corporaties en gemeenten willen hun inzet vergroten om investeringen in woningen, de leefomgeving, het welzijn van huurders en de sociale samenhang in de wijk te verbeteren. Corporaties investeren daarom tot en met 2030 jaarlijks € 200 miljoen extra in woningverbetering, met een focus op een versnelde aanpak van vocht en schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid.

Vanaf 2026 mogen er geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud (met uitzondering van woningen die door nieuwbouw vervangen worden).

€ 75 miljoen voor verbetering van de leefbaarheid

Het verbeteren van de leefbaarheid vraagt van corporaties, naast investeringen in het verbeteren van de woningkwaliteit, ook investeringen in de leefbaarheid van de wijk en het sociaal beheer in de wijk. In totaal trekken corporaties hier tot en met 2030 jaarlijks € 75 miljoen extra voor uit.

Voor meer informatie

Bron: (Aedens.nl)

Energielabels per 1 juli 2023 wat is er voor uw woningvoorraad veranderd?

Herwaardering aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) kan tot labelsprong leiden na 1 juli

In de nieuwste update van de NTA en Assets Energie zijn er een aantal wijzigingen rondom de berekening van de aangrenzend onverwarmde ruimten en serres. 

Vanaf 1 juli 2023 hebben er wijzigingen in de NTA 8800 plaats gevonden dit kan betekenen dat er een herwaardering kan plaatsvinden in woningen welke aangrenzend aan een onverwarmde ruimte (AOR). Dit kan zelfs leiden tot een labelsprong.

In de huidige berekening is een begrenzing aan een aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) erg nadelig voor het energielabel. De NTA rekent voor deze ruimte met de buitentemperatuur. Echter in tegenstelling tot buiten is er in een onverwarmde ruimte geen zoninval. Omdat de warmte van de zon dus niet wordt meegenomen en met dezelfde koude temperatuur als buiten wordt gerekend, geeft deze begrenzing het meeste verlies in de huidige NTA.

Vaak is de temperatuur in een aangrenzend onverwarmde ruimte echter meer gematigd. Met de komende wijziging in de NTA voor 2023, die ingaat vanaf 1 juli, wordt hier rekening mee gehouden en zal er niet langer strikt met de buitentemperatuur gerekend worden. Dit betekent ook dat er vanaf 1 juli wat kan verschuiven in de labels de woningen in de huidige voorraad. Een voorbeeldberekening van een woning met een ongeïsoleerde vloer boven een AOR, bijvoorbeeld een onverwarmde fietsenstalling, geeft deze wijziging verschil van ongeveer 70 kWh/m2 op de EP2.  

Voor woningen met een groot verliesoppervlak grenzend aan een AOR kan het dus de moeite waard zijn om de maatregelen nodig voor de labelsprong weg van een E, F of G label te herwaarderen. Zo kan het zijn dat sommige woningen na de herberekening in de nieuwe NTA al een pre-label hebben dat D of hoger is.

Wanneer u al plannen had om bepaalde woningen te gaan verduurzamen kunt u hierdoor voor vervelende verrassingen komen te staan. Duvama kan samen met u een overzichten samenstellen waardoor u weet wat u te wachten staat.

Heeft u vragen over deze wijzigingen in de NTA8800 of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Hoever bent u met de DMJOP (Duurzaam Meer Jaren Onderhoud Planning)

Verduurzamen en energiebesparende maatregelen, het lijkt wel of we het tegenwoordig over niks anders meer hebben. Tel daarbij het onderwerp over de toekomst van een gas loos 2050 Nederland bij op en stel jezelf de vraag: Heb ik duidelijk en inzichtelijk wat de energietransitie voor de vastgoedportefeuille betekent?

Een praktisch voorbeeld. Een MeerJarenOnderhoudsPlanning waarin staat dat in 2032 de cv-ketel vervangen wordt, is niet echt actueel te noemen!  Maar wat houdt het vervangen van de huidige cv-installatie voor een duurzame opwekking nu echt integraal in? Is het voldoende om alleen de ketel te vervangen door bijvoorbeeld een warmtepomp? Of zijn aanvullende aanpassingen nodig? 

 • Het aanpassen van het afgifte systeem (lage temperatuur);
 • Verzwaren E-voeding;
 • Plaatsen PV panelen;
 • Aanvullende dak, gevel en vloerisolatie;
 • Vervangen glas;
 • Vervangen verlichting voor LED;
 • Enzovoorts.

Dit zijn zaken welke in een “normale” MJOP meestal niet zijn opgenomen omdat je dan relatief snel praat over een complete renovatie van het gebouw. Wij adviseren dan ook om eerst de maatregelen in kaart te brengen, zodat een investeringsoverzicht verkregen wordt met een financiële planning voor de lange termijn. Deze wordt vervolgens gespiegeld aan het Lange Termijn Huisvestingsplan, of ook wel LTHP genoemd.

De volgende stap is het finetunen van de activiteitenplanning, waarbij zaken als een conditiemeting conform NEN2767, terugverdientijd, financiële beschikbaarheid, impact op de organisatie, enzovoorts, van invloed zijn op de bepaling van de uiteindelijke uitvoeringsperiode.

Duvama heeft parallel aan het DMJOP een tool beschikbaar waarbij de maatregelen handmatig of vanuit een vastgoedbeheersysteem (bijvoorbeeld O-prognose) ingelezen worden. Hiermee wordt de “Routekaart Verduurzaming” gedraaid, waaruit bepaald kan worden of de door de overheid gestelde klimaatdoelen voor uw vastgoed behaald gaan worden. Indien nodig wordt resulterend het DMJOP aangepast voor de vervolgactiviteiten en financiële planning.

Duvama kan u helpen.

Wilt u meer weten Duvama helpt u graag verder met DMJOP  we helpen u graag stap voor stap naar een aardgas vrije woningvoorraad. info@duvama.nl

“Label-C op kantoren per 1 januari verplicht”

Is uw energielabel C of hoger, dan zit u goed. Toch blijkt uit de inmiddels gestarte controles dat meer dan 45% nog niet voldoet of nog geen label heeft. DUVAMA kan u op korte termijn voorzien van een energie- of maatwerkadvies waarin aangegeven wordt met welke maatregelen u aan de “label-c verplichting” kunt voldoen. Dit geeft u de juiste informatie om uw verduurzamingsplan uit te werken. In deze nieuwsbrief leest u hoe u dat doet.  

In 5 stappen geregeld:

Stap 1: Heeft uw kantoor inmiddels al een verplicht energielabel C?

Vanaf 1 januari 2023 handhaven gemeenten en omgevingsdiensten op deze verplichting. Dit doet de gemeente of de omgevingsdienst waar uw kantoorgebouw is gevestigd. Het doel van de handhaving is dat u zo snel mogelijk voldoet aan de labelplicht. 

Stap 2: Vraag een energiebesparingsadvies aan bij DUVAMA

Onze energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook neemt hij op uw verzoek de Erkende Maatregellijsten (EML) mee in zijn advies. Geef aan dat u minimaal energielabel C wilt halen met de maatregelen. Op de EML staan maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Een energiebesparingsadvies staat ook wel bekend als een energieprestatieadvies. Dit advies bevat niet automatisch een energielabel. Een energielabel kunt u apart laten opmaken, tegen weinig extra kosten. Mail ons op: mail@duvama.nl

Stap 3: Verken financiële regelingen.

DUVAMA kan meedenken over energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies.

Stap 4: Voer de maatregelen uit.

Voer de energiemaatregelen uit om zo snel mogelijk energielabel C of beter te behalen. Zorg zoveel mogelijk voor no regret-maatregelen. Houd rekening met de energiebesparingsplicht en de informatieplicht. Deze maatregelen dragen bij aan een CO2-arm kantoor. Het kan lonen om naar de renovatiestandaard toe te werken, zodat uw gebouwen alvast zuinig genoeg zijn om in 2050 te voldoen aan de eindnorm.

Stap 5: Laat een nieuw energielabel opstellen.

Laat bij DUVAMA door een gecertificeerd energieadviseur het nieuwe label vaststellen en registeren.

Bron: RVO

Meer informatie of vrijblijvende offerte? Neem hier contact op?

Zijn uw energielabels nog up to date?Zijn uw energielabels nog up to date?
DUVAMA is al 10 jaar dé specialist in duurzaam vastgoed management.
Wij regelen het nieuwe energielabel dit jaar nog voor u!


Heeft u te maken met lange wachttijden om een nieuwe energielabel op te laten nemen?
Duvama regelt het dit jaar nog. Wij hebben recente uitbreiding van ons team met extra deskundige gediplomeerde EP-W en EP-U medewerkers en kunnen uw energielabels binnen korte tijd weer actueel maken zodat deze weer 10 jaren meegaan. 

Bent u van voornemens een deel van uw huidige woningbezit energiezuiniger te maken?
Duvama ontzorgt u graag. Wij gaan met u om de tafel zitten om uw woningvoorraad door te nemen. Wij kunnen op complexniveau de huidige situatie in kaart brengen door inspecties op locatie, eventueel middels spouwonderzoeken en blowerdoortesten. Vervolgens worden energiebesparende maatregelen opgesteld welke voldoen aan uw doelstellingen en “de standaard”. Eventuele beschikbare subsidie mogelijkheden worden hierin meegenomen.

Heeft u dit jaar nog nieuwbouw plannen?
Duvama kan u ondersteunen in de berekeningen voor de omgevingsvergunning aanvraag en het opstellen van energielabels voor de opleveringen van nieuwbouwprojecten.

DUVAMA is een officiële energie adviespartner van Vabi.
DUVAMA is gecertificeerd voor EP-W basis/detail, EP-U basis/detail en maatwerkadviezen.
DUVAMA is een energetisch – én een bouwkundig adviesbureau.

DUVAMA is specialist in:
Omgevingsvergunning aanvraag nieuwbouw en doen
Qv10
Meer Jaren Onderhoudsplanningen Nen2767
Conditiemeten
RVB BOEi
NEN2580 (officieel Bryder partner)
Tekenwerk en rapportages
Bouwkundige onderzoeken en inspecties
Technisch beheer

Meer informatie of vrijblijvende offerte? Neem contact op!

Subsidieregeling voor verduurzamen en onderhoud huurwoningen (SVOH)

Vanaf 1 april 2023 wordt de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) verruimd. De SVOH biedt alle woningbeleggers (behalve woningcorporaties) de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het nemen van minimaal één energetische- of onderhoudsmaatregel aan bestaande (monumentale) huurwoningen. Alle verhuurders ongeacht de huurprijs van de woning komen in aanmerking voor subsidie.

Zorg dat een aanvraag direct op 1 april 2023 wordt ingediend, .

Waarvoor kan ik SVOH aanvragen?

Subsidie wordt verleend voor drie typen activiteiten: (1) energiebesparende maatregelen, (2) onderhoudsmaatregelen, en (3) energieadvies. Onder energiebesparende maatregelen vallen;

 • Spouwmuurisolatie
 • Gevelisolatie
 • Dak-, zolder- of vlieringvloerisolatie
 • Bodem- of vloerisolatie
 • HR++ glas, triple glas of isolerende voor- en achterdeuren
 • Voor het eerst aanleggen van CO2-gestuurde ventilatie of systeem voor balansventilatie

Ook voor het inwinnen van energieadvies kun je subsidie krijgen. De maximale subsidie bedraagt € 400.000 per aanvrager en € 6.000 per woning.

Wat zijn de voorwaarden voor SVOH

 • U bent als verhuurder minimaal één dag eigenaar van de woning vóórdat u subsidie aanvraagt;
 • De woning waar u subsidie voor aanvraagt moet al een huurwoning zijn voor de start van de verduurzamingsmaatregelen. En de woning wordt minimaal één dag vóórdat u de subsidieaanvraag indient, verhuurd. U kunt dit ook aantonen met een ondertekend huurcontract;
 • U start met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen vanaf 1 april 2022;
 • De uitvoering van de maatregelen is of wordt gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u dus niet zelf doen;
 • U heeft geen andere subsidie aangevraagd of gekregen voor de activiteiten(en) waarvoor u de SVOH aanvraagt.

Bekijk ook of u binnen de doelgroep valt van de SVOH. U leest hierover meer op de subsidiepagina, onder Voor wie?.

Energiebesparende maatregelen

In onderstaande tabel vindt u alle energiebesparende maatregelen waarvoor u subsidie krijgt. Per maatregel leest u:

 • de minimale isolatiewaarde- of rendementseis;
 • de minimale oppervlakte waar de maatregel op moet worden toegepast;
 • het subsidiebedrag per m2, of per woning.

Wilt u meer weten

Wij helpen u graag verder met een maatwerkadvies en het aanvragen van de SVOH. Meer vragen? Neem contact met ons op

Duvama BV

info@duvama.nl

DUVAMA regelt ook DUMAVA

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Voor wie?

U valt binnen de doelgroep van DUMAVA als uw vastgoed eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

 • decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
 • onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • zorg, zoals een fysiotherapiepraktijk, zorgcentrum of tandarts. Het hebben van een SBI-code die genoemd wordt in bijlage 2.A van de regelingstekst, is een vereiste;
 • cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een ANBI-status is een vereiste;
 • rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. Het hebben van een SBI-code die genoemd wordt in bijlage 2.B van de regelingstekst, is een vereiste;
 • overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. Het hebben van een SBI-code die genoemd wordt in bijlage 2.B van de regelingstekst, is een vereiste.

Valt uw maatschappelijk vastgoed binnen de sportsector? Sportorganisaties die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling BOSA komen niet in aanmerking voor DUMAVA. 
Twijfelt u of u als eigenaar van maatschappelijk vastgoed binnen de doelgroep van DUMAVA valt? Neem contact met ons op

U vindt de regelingstekst in de publicatie Staatscourant onderaan deze pagina, onder ‘Meer weten?’.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

U kunt subsidie krijgen voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Wilt u weten voor welke verduurzamingsmaatregelen u subsidie kunt krijgen? Deze vindt u hieronder in de maatregelenlijst. Hierin vindt u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen per maatregel.

Maatregelenlijst DUMAVA

Kom ik in aanmerking?

Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet om subsidie te krijgen? Lees goed de voorwaarden door van de regeling. U vindt deze op de pagina DUMAVA: Voorwaarden. Hieronder vindt u alvast de belangrijkste voorwaarden:

 • Op basis van een energieadvies voert u verduurzamingsmaatregelen uit;
 • U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit. U vindt de maatregelenlijst op deze pagina onder het kopje ‘Waarvoor kan ik subsidie krijgen?’;
 • Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is uw vastgoed opgeleverd na 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting;
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie verleend. U vindt hierover meer informatie in toelichting 3.6 van de regelingstekst;
 • U start met de verduurzamingsactiviteiten vanaf 3 oktober 2022. Dit houdt in dat u pas vanaf 3 oktober 2022 een contract mag aangaan met een aannemer die de activiteiten gaat uitvoeren;
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project moet u realiseren binnen 3 jaar na verstrekking.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Kiest u voor het uitvoeren van 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen, óf voor een integraal verduurzamingsproject? Hieronder leest u hoeveel u minimaal moet investeren en hoeveel subsidie u kunt krijgen.

Vraagt u voor minder dan € 25.000 subsidie aan en zijn uw projectkosten dus lager dan € 83.333? Dan ontvangt u bij vaststelling van de subsidie meteen 100% van het subsidiebedrag. 

Vraagt u voor € 25.000 of méér subsidie aan en zijn uw projectkosten dus € 83.333 of meer? Dan ontvangt u bij verlening van de subsidie eerst een voorschot van 70%. Na het uitvoeren van de maatregelen moet u vaststelling aanvragen. U ontvangt daarna de overige 30% van de subsidiekosten. 

U leest hierover meer op de pagina DUMAVA: Aanvraagproces.

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf maandag 3 oktober 2022 09:00 uur tot zondag 31 december 2023 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3. Heeft u deze nog niet? Vraag dan alvast eHerkenning aan. 

Aanvragen doet u online met een digitaal aanvraagformulier. Hiervoor gebruikt u de aanvraagknop die vanaf 3 oktober 2022 09:00 uur te vinden is op deze pagina. Bereid uw aanvraag goed voor en bekijk wat u nodig heeft om een aanvraag in te dienen. U vindt meer informatie hierover op de pagina DUMAVA: Aanvraagproces.

Half september verwachten wij een concept aanvraagformulier op deze pagina te plaatsen. Hiermee geven we u meer inzicht in wat u kunt verwachten bij het aanvragen van een DUMAVA-subsidie. Op deze manier kunt u uw aanvraag zo goed mogelijk voorbereiden. Houd er rekening mee dat dit conceptformulier tot openstelling van de regeling kan wijzigen. 

bron: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava

Subsidie voor particulieren

Als particulier kunt u een subsidie aanvragen voor de isolatie van uw koopwoning. Ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) kan een subsidie aanvragen. U kunt ook geld lenen met de Energiebespaarlening om uw huis te isoleren.

Voor meer informatie kijkt u op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/subsidie-isolatie-huis

Bent u al bekend met de NTA 8800

Uitgangspunten NTA 8800

“De nieuwe NTA 8800 telt 944 pagina’s. Dat lijkt veel maar, maar deze NTA vervangt drie normen die samen wel 10.000 pagina’s omvatten. We gaan er dus fors op vooruit”, aldus Harm Valk als voorzitter van de Projectgroep NTA 8800. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de omvang van de bestaande normen: “De huidige bepaling van EPC en Energie-Index wordt gezien als te complex, intransparant en sluit niet aan bij de behoefte van de consument. Daarom wilde wij één nieuwe methode die aansluit bij de EPBD, zuiver fysisch is en bruikbaar is voor het bepalen van de energieprestatie, in verband met toetsing aan wettelijke eisen”, aldus Herman Scholten van het Ministerie BZK.

“De nieuwe rekenmethode moet beter aansluiten bij de gemiddelde werkelijkheid. Belangrijk is verder dat de administratieve lasten acceptabel zijn in relatie tot de beoogde doelen. Ook moet er aandacht zijn voor continuïteit van de labelklassen A t/m G. Tot slot moet de bepalingsmethode gratis beschikbaar zijn voor de markt”, zei Scholten. De nieuwe NTA 8800 is gebaseerd op de CEN-EPB normen uit 2017. Maar waarom een NTA en geen norm? “Omdat een NTA, samen met een Programmaraad, veel sneller is te realiseren dan een norm.”
Ir. Harm Valk, voorzitter projectgroep NTA 8800, gaf de onduidelijkheid van de huidige situatie nog maar eens aan: “We hebben nu de bepalingsmethode energieprestatie voor nieuwbouw, NEN 7120. Dan is er NVN 7125 voor de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau. Daarnaast is er de Energie-index voor de bepaling van de energieprestatie en energielabeling van bestaande bouw. Tot slot kennen we het vereenvoudigde energielabel voor woningeigenaren. Dat werkt erg verwarrend naar de markt. Daarom bepalen we straks alles met NTA 8800.”

Hoe werkt het?

Vervolgens gaf Arine Sijl, projectleider BENG bij het Ministerie van BZK, een korte toelichting op de BENG-indicatoren die met de bepalingsmethode berekend kunnen worden. In BENG wordt de energieprestatie van een gebouw uitgedrukt met drie indicatoren:


BENG 1. Energiebehoefte:

de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf. BENG 1 wordt ook wel de ‘schilindicator’ genoemd, omdat het ventilatiesysteem, warmte- en koude-opwekkers en PV-panelen geen invloed hebben op BENG 1 (wel op BENG 2). Bij BENG 1 zijn vooral isolatie, infiltratie, oriëntatie, gebouwvorm, glaspercentage, thermische massa en zonwering van belang.

BENG 2. Primair energiegebruik:

de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. BENG 2 is het totale primaire energieverbruik, minus de hoeveelheid hernieuwbare energie op, aan of nabij het gebouw.

BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie:

het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. De volgende energiebronnen worden als hernieuwbaar aangemerkt: bijvoorbeeld zonne-energie, geothermische energie en bodemenergie.

NTA 8800 nader bekeken

“NTA 8800 is bedoeld om de energieprestatie van nieuwbouw uit te rekenen, zodat kan worden getoetst of aan de BENG-eisen wordt voldaan. Indien aanwezig maken ook gebiedsmaatregelen voor energie- en warmtelevering deel uit van de energieprestatie van een gebouw. Verder kan met NTA 8800 ook de energieprestatie van bestaande gebouwen worden bepaald, bijvoorbeeld voor het bepalen van het energielabel of de Energie-index”, vertelde Valk. “Maar de afwijking van de werkelijke energieprestatie wordt bij bestaande bouw groter naarmate het aantal berekende parameters afneemt. Niet alles is bij bestaande bouw bekend of meetbaar. Daarom werken we daar met inklapniveaus. Stel dat wel bekend is dat een spouw is geïsoleerd, maar we weten niet met welke isolatie of in welke dikte en er zijn geen tekeningen beschikbaar. Of we weten het soort cv-ketel niet. Dan gebruiken daarvoor in de plaats een forfaitaire waarde.”

Nieuw in de NTA is verder dat er gewerkt wordt met een praktijkrendementscorrectiefactor: deze geeft weer wat het verschil is tussen de prestatie van de techniek in een laboratoriumopstelling en de praktijk. Ook is er besloten dat energiemaatregelen die minder dan 2% invloed hebben op het eindresultaat, niet in de bepalingsmethode worden opgenomen. “Duidelijk gesteld moet verder worden dat de nieuwe bepalingsmethode uitsluitend gericht is op gebouwgebonden maatregelen. NTA 8800 is dus niet bedoeld om het werkelijke energiegebruik in te schatten. Dat verbruik is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van bewonersgedrag en het aantal gezinsleden. Ook gaan we uit van de klimaatgegevens van De Bilt.