wijziging bankrekening en KvK nummer

Per 1 juli heeft Duvama BV een nieuw bankrekeningnummer en KVK nummer.

Als relatie hebben wij u via een brief geïnformeerd.

Omdat een banknummerwijzigingen een fraudegevoelig onderwerp is, is het altijd verstandig om voorzichtig te zijn met het veranderen van een rekeningnummer waarnaartoe u uw facturen betaalt.

Daarom hierbij de volgende drie redenen om dit bericht wel vertrouwen:

Ons nieuwe rekeningnummer staat op onze factuur.

Dit bericht op onze website bevestigt de verandering.

U kunt ons persoonlijk vragen of wij daadwerkelijk ons bankrekeningnummer hebben aangepast.

Heeft u nog een vraag naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met ons via info@duvama.nl .

84-miljoen subsidieregeling isoleren woningen

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt definitief 2 september weer opengesteld. Donderdag zijn de voorwaarden voor de subsidie gepubliceerd in de Staatscourant. Met de regeling kunnen mensen subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wil huiseigenaren aanmoedigen om energiebesparende maatregelen te nemen en stelt hiervoor 84 miljoen euro beschikbaar. “Met goede isolatie heb je veel minder energie nodig. Dat scheelt in de energiekosten en het is een belangrijke stap richting een duurzaam gebouwde omgeving.”   

Isolatie

De regeling is bedoeld voor energiebesparende isolerende maatregelen in het eigen huis zoals het isoleren van een vloer of gevel en het plaatsen van hoogrendementsglas. Per woning is het mogelijk om tot €10.000 subsidie te krijgen. Zo kunnen woningeigenaren ongeveer 20% van de kosten gesubsidieerd krijgen voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden door een deskundig bedrijf.

Aanvragen

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn vanaf 15 augustus 2019. Aanvragen kunnen vanaf 2 september worden ingediend op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar staat meer informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie.

Vergroot afbeelding

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

De SEEH-subsidie is in september 2016 ingevoerd. Voor eigenaar-bewoners was in april 2017 het subsidieplafond bereikt waardoor de regeling tijdelijk is stopgezet. De regeling loopt tot en met december 2020 met als subsidieplafond 84 miljoen euro. Daarna blijft er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen door een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (IDSE).

Bron RVO.nl

Bent u al bekend met de NTA 8800

Uitgangspunten NTA 8800

“De nieuwe NTA 8800 telt 944 pagina’s. Dat lijkt veel maar, maar deze NTA vervangt drie normen die samen wel 10.000 pagina’s omvatten. We gaan er dus fors op vooruit”, aldus Harm Valk als voorzitter van de Projectgroep NTA 8800. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de omvang van de bestaande normen: “De huidige bepaling van EPC en Energie-Index wordt gezien als te complex, intransparant en sluit niet aan bij de behoefte van de consument. Daarom wilde wij één nieuwe methode die aansluit bij de EPBD, zuiver fysisch is en bruikbaar is voor het bepalen van de energieprestatie, in verband met toetsing aan wettelijke eisen”, aldus Herman Scholten van het Ministerie BZK.

“De nieuwe rekenmethode moet beter aansluiten bij de gemiddelde werkelijkheid. Belangrijk is verder dat de administratieve lasten acceptabel zijn in relatie tot de beoogde doelen. Ook moet er aandacht zijn voor continuïteit van de labelklassen A t/m G. Tot slot moet de bepalingsmethode gratis beschikbaar zijn voor de markt”, zei Scholten. De nieuwe NTA 8800 is gebaseerd op de CEN-EPB normen uit 2017. Maar waarom een NTA en geen norm? “Omdat een NTA, samen met een Programmaraad, veel sneller is te realiseren dan een norm.”
Ir. Harm Valk, voorzitter projectgroep NTA 8800, gaf de onduidelijkheid van de huidige situatie nog maar eens aan: “We hebben nu de bepalingsmethode energieprestatie voor nieuwbouw, NEN 7120. Dan is er NVN 7125 voor de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau. Daarnaast is er de Energie-index voor de bepaling van de energieprestatie en energielabeling van bestaande bouw. Tot slot kennen we het vereenvoudigde energielabel voor woningeigenaren. Dat werkt erg verwarrend naar de markt. Daarom bepalen we straks alles met NTA 8800.”

Hoe werkt het?

Vervolgens gaf Arine Sijl, projectleider BENG bij het Ministerie van BZK, een korte toelichting op de BENG-indicatoren die met de bepalingsmethode berekend kunnen worden. In BENG wordt de energieprestatie van een gebouw uitgedrukt met drie indicatoren:


BENG 1. Energiebehoefte:

de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf. BENG 1 wordt ook wel de ‘schilindicator’ genoemd, omdat het ventilatiesysteem, warmte- en koude-opwekkers en PV-panelen geen invloed hebben op BENG 1 (wel op BENG 2). Bij BENG 1 zijn vooral isolatie, infiltratie, oriëntatie, gebouwvorm, glaspercentage, thermische massa en zonwering van belang.

BENG 2. Primair energiegebruik:

de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. BENG 2 is het totale primaire energieverbruik, minus de hoeveelheid hernieuwbare energie op, aan of nabij het gebouw.

BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie:

het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. De volgende energiebronnen worden als hernieuwbaar aangemerkt: bijvoorbeeld zonne-energie, geothermische energie en bodemenergie.

NTA 8800 nader bekeken

“NTA 8800 is bedoeld om de energieprestatie van nieuwbouw uit te rekenen, zodat kan worden getoetst of aan de BENG-eisen wordt voldaan. Indien aanwezig maken ook gebiedsmaatregelen voor energie- en warmtelevering deel uit van de energieprestatie van een gebouw. Verder kan met NTA 8800 ook de energieprestatie van bestaande gebouwen worden bepaald, bijvoorbeeld voor het bepalen van het energielabel of de Energie-index”, vertelde Valk. “Maar de afwijking van de werkelijke energieprestatie wordt bij bestaande bouw groter naarmate het aantal berekende parameters afneemt. Niet alles is bij bestaande bouw bekend of meetbaar. Daarom werken we daar met inklapniveaus. Stel dat wel bekend is dat een spouw is geïsoleerd, maar we weten niet met welke isolatie of in welke dikte en er zijn geen tekeningen beschikbaar. Of we weten het soort cv-ketel niet. Dan gebruiken daarvoor in de plaats een forfaitaire waarde.”

Nieuw in de NTA is verder dat er gewerkt wordt met een praktijkrendementscorrectiefactor: deze geeft weer wat het verschil is tussen de prestatie van de techniek in een laboratoriumopstelling en de praktijk. Ook is er besloten dat energiemaatregelen die minder dan 2% invloed hebben op het eindresultaat, niet in de bepalingsmethode worden opgenomen. “Duidelijk gesteld moet verder worden dat de nieuwe bepalingsmethode uitsluitend gericht is op gebouwgebonden maatregelen. NTA 8800 is dus niet bedoeld om het werkelijke energiegebruik in te schatten. Dat verbruik is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van bewonersgedrag en het aantal gezinsleden. Ook gaan we uit van de klimaatgegevens van De Bilt.

Einde aan verwarring rond energielabels

Er komt er een einde aan de verwarring over de verschillende meetmethoden voor de energieprestatie van woningen. Vanaf 29 maart 2018 wordt de Energie-Index gekoppeld aan de energielabels. Deze koppeling is mede tot stand gekomen dankzij de lobby-inzet van Aedes.

Verwarring
Voor woningcorporaties en huurders leidde de invoering van deze twee verschillende meetmethoden in 2015 tot verwarring. In sommige gevallen zijn er verschillen tussen de uitkomsten van de Energie-Index en het energielabel. Aedes heeft dit meerdere malen aangekaart. Woningcorporaties willen één systeem gebruiken voor de communicatie, en niet zowel een EI als een afwijkend label moeten hanteren. Aedes pleitte daarom voor een eenduidige labelklasse-certificaat voor de communicatie.

Mede als gevolg daarvan nam de Tweede Kamer eind december 2016 de motie-Bashir aan om in overleg met verhuurders en huurders te onderzoeken of de communicatie over de energieprestaties begrijpelijker kan. In vervolg op dat overleg heeft de minister van BZK aangekondigd dat de Regeling Energieprestatie Gebouwen en de webtool voor het energielabel van RVO.nl worden aangepast.

Eenvoudiger
De koppeling van de Energie-Index aan een labelletter geldt vanaf 29 maart 2018. Voor woningcorporaties wordt het daarmee eenvoudiger om aan hun huurders uit te leggen wat de energieprestatie van een woning betekent voor de huur- en woonlasten van die woning. De toevoeging van de tabel met de labelletters voor woningen waarvoor een EI is vastgesteld heeft geen gevolgen voor de regeldruk van woningcorporaties.

De nieuwe energielabels lopen van A tot en met G.

(bron Aedes)

VvE Verenigingen ontvangen subsidie voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan

RVO meldt: Verenigingen ontvangen subsidie voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan

Verenigingen ontvangen subsidie voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) in combinatie met een energieadvies. In een MJOP van een vereniging staan de duurzame plannen en maatregelen.
Hoeveel subsidie kan de vereniging ontvangen?

De vereniging kan eenmalig subsidie aanvragen en ontvangen voor het inwinnen van een energieadvies eventueel in combinatie met:
A) MJOP en/of
B) Procesbegeleiding

Het subsidiebedrag zal 75% van de factuur zijn (inclusief BTW), maar niet meer dan het maximum subsidiebedrag.
Aantal koopwoningen binnen vereniging

Maximaal Subsidiebedrag
1 of 2 woningen

€ 750
3 of 4 woningen

€ 1500
meer dan 4 woningen

€ 1500 + € 150 per extra woning met een maximum van € 3450

Schoolgebouwen dienen bij (gedeeltelijke) huur en verkoop een geldig energielabel te hebben.

Bron (RVO.NL)

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Energielabelverplichting_scholen_mrt2016.pdf

 

STEP- subsidie per 1 juli 2016

STEP- subsidie per 1 juli 2016         STAATSCOURANT

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 mei 2016,
nr. 2016-0000298302 houdende wijziging van de Stimuleringsregeling
energieprestatie huursector en de Regeling fonds energiebesparing
huursector (versoepeling eisen en verhoging bedragen STEP)
De ondersteuning is in onderstaande tabel weergegeven. In de tabel verwijzen de getallen naar de EI;
de getallen in de linkerkolom betreffen de situatie bij de subsidieaanvraag, de getallen in de bovenste
rij de maximale EI die mag worden bereikt. De bedragen met een sterretje (*) gelden alleen voor
andere verhuurders dan woningcorporaties.
  EI ≤ 1,4 (B) EI ≤ 1,2 (A) EI ≤ 0,8 (A+) EI ≤ 0,6 (A++) EI ≤ 0,4
1,4 < EI ≤ 1,8 (C) € 1.500 € 2.800 € 3.600 € 4.800
1,8 < EI ≤ 2,1 (D) € 1.500 € 2.800 € 3.600 € 4.800 € 6.200
2,1 < EI ≤ 2,4 (E) € 2.800 € 3.600 € 4.800 € 6.200 € 7.200
2,4 < EI ≤ 2,7 (F) € 3.600 € 4.800 € 6.200 € 7.200 € 8.300
EI > 2,7 (G) € 4.800 € 6.200 € 7.200 € 8.300 € 9.500

Aanvraagperiode is verlengd

De STEP-regeling is verlengd. Aanvragen mogen tot uiterlijk 31 december 2018  ingediend worden. LET OP! Dit geldt totdat de subsidie is vergeven.

Reeds ingediende aanvragen

Goed nieuws, deze wijziging houdt in dat alle bestaande aanvragen die voor 1 juli 2016 waren ingediend, deze worden behandeld volgens de nieuwe regels. Dit betreft ook als er al beschikkingen of subsidievaststellingen zijn ontvangen.

Wat kan e.e.a. voor u betekenen?

De inmiddels ingediende aanvragen een hoger subsidiebedrag toegekend kunnen krijgen. De door u teruggetrokken aanvragen opnieuw ingediend mogen worden.

 

Meer weten?  bel ons 055 78 50 679  of mail ons info@duvama.nl