Conditiemeting NEN2767

Met de Conditiemeting worden, op basis van een voornamelijk visuele inspectie methode op een eenduidige wijze gebreken geregistreerd om de huidige
onderhoudskwaliteit van een (deel)complex te kunnen vaststellen. Aldus kan daarna de gewenste onderhoudstoestand en prestatie-eis worden bepaald. Dit geschiedt op een eenvoudige wijze door middel van het toekennen van conditiescores (getalswaarde 1-6. Waarbij 1=goed en 6=slecht).
Conditiemeting is een instrument voor het objectief en uniform meten en managen van de kwaliteit van bouwdelen en gebouwen. Dit instrument maakt de onderhoud toestand inzichtelijk en overdraagbaar omdat het een vastgestelde procedure is.
Hierdoor kan door gebouwenbeheerders sturing worden gegeven aan het totale onderhoudsbeheer. Op beleidsniveau kan een onderbouwde beslissing worden genomen omtrent het gewenste onderhoudsniveau.

De voordelen

  • Eenduidig inspectiesysteem

  • Aansturen inspectiewerk

  • Sturing onderhoudsniveau gebouwen en duurzame beheersinformatie

  • Bespreekbaar en overdraagbaar maken van de onderhoudstoestand

  • Kan een basis zijn voor afsluiten van onderhoudscontracten

  • Legt relatie tussen bestede onderhoudsgelden en onderhoudstoestand

Conditiemeting

Conditie ( in relatie tot de functie) dient ertoe om te bereiken dat de in het
onderhoudsplan vastgelegde voornemens getoetst worden aan de werkelijkheid.
Hierbij gaat het om het beheersen van het proces en het in kaart brengen van de staat van onderhoud. Daarnaast is conditiemeting erop gericht uitvoeringsgegevens te leveren ten behoeve van een volgende onderhoudsplanningscyclus.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

Beheer en onderhoud

Door het toekennen van een score van 1 tot 6 ontstaan geen onnodige misverstanden over gedetailleerde omschrijvingen en termen als goed, matig of slecht.
Op basis van de vastgestelde onderhoudskwaliteit en afspraken over het vereiste niveau kunnen prioriteiten worden gesteld in de uitvoering van een
onderhoudsprogramma. Hierdoor kan het onderhoudsbudget efficiënt worden
aangewend. Zo kunnen voor gebouwen of afzonderlijke onderdelen hiervan
prioriteiten worden vastgesteld ten aanzien van de staat van onderhoud, esthetica (beeldkwaliteit) en functionaliteit. Met het beschrijven van een Prestatie-eis voor het onderhoud en het beleven van het aanwezige onderhoudsniveau kan worden vastgelegd in welke mate (maximaal toegestane omvang) gebreken mogen voorkomen. Het verschil tussen de feitelijke en de gewenste staat van onderhoud, aanwezig budget, urgentie bepalen dus welke onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, om het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen halen en te behouden. Door het meetbaar maken van de kwaliteitsniveaus in de onderhoudstoestand van bouwdelen en/of gebouwen, kan meer eenduidig gekomen worden tot het afsluiten van onderhoudscontracten. Voor partijen is duidelijk wat er enerzijds verlangd wordt en anderzijds geboden moet worden.

Beheer en onderhoud

  • Een landelijk netwerk
  • Goed opgeleide en regelmatig bijgeschoolde inspecteurs
  • Ervaring met de meest gangbare conditiemethodieken
  • Snelheid van opdracht naar uitvoering en snelheid van aanlevering gegevens

Combinatie van programma’s:

Een conditiemeting kan uitstekend gecombineerd worden met een MJOP. De
vastgelegde gegevens van de conditiemeting kunnen dan vertaald worden naar bedragen die horen bij de toegekende scores. De conditiemeting maakt in dit proces een belangrijk deel uit van het uiteindelijk opstellen van de MJOP.

© Copyright Duvama Duurzaam Vastgoed Management