Energie Prestatie Advies EPA

Een Energieprestatieadvies (EPA) is een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.

De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering. Een EPA-maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel. Het is een integraal advies dat aansluit op huisvestingsprocessen en biedt daarom goede aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een EPA-maatwerkadvies leidt niet automatisch tot een energielabel, maar de gegevens uit het maatwerkadvies kunnen wel benut worden voor het bepalen van een energielabel. Uw adviseur kan u daar meer over vertellen.

Aanvragen Energieprestatieadvies

Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerde adviseur.Een EPA-maatwerkrapport biedt u:

een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw
inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen
inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen
een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer

EPA bestaande bouw

Het Energie Prestatie Advies is niet zomaar een willekeurig advies maar moet voldoen aan eisen die de overheid hiervoor heeft vastgelegd. Deze eisen en meetmethoden staan beschreven in de ISSO publicatie;
voor woningbouw 82.1 en voor utiliteitsbouw 75.1.

EPA nieuwbouw

Sinds 1 juli 2012 zijn de bestaande energieprestatienormen voor nieuwbouw van  woningen (NEN 5128) en utiliteitsbouw (NEN 2916) vervangen door een nieuwe norm, de NEN 7120.
Duvama verzorgd de energielabeling volgens de laatste wet en regelgeving.

Dit is de basis voor een gecertificeerde Energie Prestatie Advisering. Daarin staat onder andere ook vermeld dat adviseurs jaarlijks getoetst worden op hun advisering door een externe keuringsinstantie.
Voorts is de basismethode of een gelijkwaardige andere werkwijze vastgelegd in een procescertificatieregeling, die op zijn beurt is vastgelegd in een beoordelingsrichtlijn (BRL 9500).

Eisen aan het bureau

  • Door de overheid worden aan het uitvoerende keuringsbureau de volgende eisen gesteld om een EPA advies te mogen opstellen
  • De onderneming moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel
  • De onderneming moet zijn gecertificeerd op grond van de BRL 9500
  • De onderneming moet verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid
  • Er moet een aantoonbare klachtenprocedure bestaan.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

Wat betekent dit voor u

Het voorgaande houdt een bescherming in voor u als consument dat niet zomaar iedereen een EPA mag maken. Het EPA uitbrengende bedrijf moet beschikken over een certificaat. Alleen dat geeft zekerheid voor een professionele uitvoering en recht op subsidie (i.c.m. maatwerkadvies). De rijkspremie Meer Met Minder geeft subsidie op basis van verbetering van de energie index. Voorwaarde is wel dat er een maatwerkadvies aan ten grondslag ligt.
Duvama is een gecertificeerde bedrijf met KIWA certificaat. Duvama kan voor u energielabels en maatwerkadviezen maken, zowel voor EPA-W als EPA-U.

Energielabel

De labeling is geënt op het Energie Prestatie Advies en geeft een indruk of de woning in bijvoorbeeld een A- of G categorie energieverbruiker zit. Dat zegt misschien op het eerste moment nog niets maar werkt exact hetzelfde als de labeling die u misschien kent van uw koelkast of andere elektrische apparaten. De labeling zegt namelijk iets over het energiegebruik. A staat voor een laag verbruik en G voor een apparaat dat juist veel energie verbruikt en derhalve minder zuinig is. Zo zit dat ook met de woning.
Oudere woningen hebben soms geen isolatievoorzieningen zoals tegenwoordig worden uitgevoerd en zitten dan in een D, E, of zelfs G categorie terwijl nieuwe en gerenoveerde woningen voldoen aan de strengere eisen en uitkomen in de A of B categorie. Alle mogelijke variaties zijn uiteraard denkbaar.
Met het uitbrengen van het Energie Prestatie Advies wordt een indruk verkregen in welke categorie de woning zich bevindt. Aan de hand van de voorgestelde maatregelen zoals: isoleren vloeren, wanden of dak, plaatsen isolatieglas, zonnepanelen, cv ketel aanpassing, isoleren leidingen en mogelijk combinaties van maatregelen wordt duidelijk welke maatregelen het meest helpen een energiezuinige woning te realiseren.
Er kan gekozen worden uit een lijst van maatregelen.

© Copyright Duvama Duurzaam Vastgoed Management